Kostka stav s.r.o.

Prohlášení o zpracování osobních údajů a cookies 

7

Tento dokument je určen našim zákazníkům a návštěvníkům našich internetových stránek, aby jim poskytl základní informace o zpracování osobních údajů.  

Prohlášení bylo vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některou část podrobněji vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat. 

Správce osobních údajů

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec
IČO: 05344433
DIČ: CZ05344433<
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 262243

Datová schránka: U6J2TUF

E-mail: petr.kostka@kostkastav.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro poskytování produktů/služeb, pro splnění právních povinností a ochranu svých zájmů a třetích osob. Jedná se zejména o níže uvedené údaje.

Zákazníci   

 • Identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa)
 • Číslo bankovního účtu
 • Další údaje nezbytné pro poskytnutí a fakturaci produktů a služeb
 • Údaje týkající se okolností vzniku pohledávek/závazků vůči zákazníkům a další údaje sloužící k ochraně práv správce

Návštěvníci internetových stránek

 • IP adresa, údaje o užívaném zařízení, sociodemografické údaje, preference

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů, a jejich doba uložení 

Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Vytvoření nabídky na produkty a služby dle poptávky. Právním základem jsou opatření přijatá před uzavřením smlouvy. Osobní údaje jsou uchovávány maximálně po dobu jednoho roku.
 • Uzavření a plnění smluvního vztahu. Právním základem jsou opatření přijatá před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy.  Osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu platnosti a plnění smlouvy.
 • Vedení účetnictví a odvody daní. Právním základem je plnění právních povinností, které na správce dopadají. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou v příslušném právním předpisu a následně po dobu, kdy správce je povinen doložit splnění právních povinností. Tato doba může činit až 10 let.
 • Řešení sporů a uplatňování právních nároků. Právním základem je oprávněný zájem správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k uplatnění práv a nároků správce, nejméně však po dobu trvání promlčecí doby.
 • Monitoring návštěvnosti internetových stránek a marketingové aktivity. Právním základem je souhlas. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti souhlasu (viz část „Cookies“).

Zdroje osobních údajů

Zdrojem osobních údajů je primárně sám zákazník. V případě řešení sporů a pro účely uplatňování právních nároků, mohou být získávány další osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, činnosti inkasní společnosti apod.

Osobní údaje návštěvníků internetových stránek jsou získávány prostřednictvím souborů cookies a v souvislosti s jejich aktivitou na stránkách.

Příjemci osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny níže uvedeným kategoriím subjektů.

 • Subdodavatelé (např. projektanti, zhotovitelé dílčích částí díla)
 • Poskytovatele SW řešení a cloudových služeb
 • Společnosti poskytující účetní, právní a vymáhací služby
 • Státní orgány v rámci výkonu jejich pravomocí, které vycházejí z platných právních předpisů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí 

Správce předává osobní údaje do třetích zemí na základě standardních smluvních doložek se společnostmi Google LLC a Facebook Ireland Limited.

Práva subjektů údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat:

 • potvrzení, zda o něm správce zpracovává osobní údaje, jaké kategorie, pro účely a po jakou dobu, z jakých zdrojů tyto čerpá, kdo jsou jejich příjemci, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, vhodných zárukách při předání údajů mimo eu,
 • přístup ke svým osobním údajům, včetně bezplatné kopie, za podmínky, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
 • opravu svých nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti jejich zpracování.

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na shora uvedené kontaktní údaje. Do předmětu zprávy je nezbytné uvést text „Osobní údaje.

Informace o vyhodnocení žádosti a o přijatých opatřeních bude poskytnuta žadateli bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Ve výjimečných případech může být tato lhůta  prodloužena o dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho důvodech bude žadatel vyrozuměn.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, dopisem na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.

Cookies 

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Cookies pomáhají ke správnému a bezpečnému fungování internetových stránek, včetně zobrazování relevantní reklamy.

Jaké cookies používáme

Jako většina internetových stránek, i naše stánky užívají cookies. Jedná se o funkční, základní analytické a marketingové cookies.

Aby se mohly internetové stránky správně zobrazovat, jsou sbírány funkční (technické) cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas. Souhlas je získáván prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče návštěvníka stránky.

Některé cookies jsou umísťovány na Vaše zařízení službami třetích stran. Jedná se zejména o následující nástroje externích společností:

Jak můžete nastavit (odmítnout) cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout nebo omezit užívání jen některých z nich. Odmítnutí funkčních cookies může však vést k nesprávné funkci internetových stránek.

Níže najdete odkazy, které obsahují informace o možnostech nastavení nejčastěji užívaných prohlížečů.

Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Microsoft Edge
Safari
Safari Mobile
Opera

Detailní informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

7

Správci osobních údajů

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

IČO: 05344433
DIČ: CZ05344433
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 262243

Rozsah zpracování osobních údajů

V interním úložišti kontaktů jsou uloženy tyto údaje o subjektu údajů:

 • jméno, popřípadě jména
 • příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Poštovní adresa
 • Číslo bankovního účtu

Účel zpracování osobních údajů

Vytvoření nabídky na produkty a služby dle poptávky. Identifikace zákazníka při opakovaném kontaktu. Plnění objednávek

Právní základ zpracování osobních údajů

Zákonný požadavek plynoucí ze zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník část čtvrtá – relativní majetková práva na základě dobrovolného poskytnutí osobních údajů v poptávce pro vytvoření nabídky.

Příjemci osobních údajů

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

IČO: 05344433
DIČ: CZ05344433

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 262243

Záměr předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní instituci

Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci bez předchozího písemného souhlasu subjektu údajů.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou udržovány do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, nebo do uplynutí zákonných povinností plynoucích z jejich zpracování. Nejdéle pak 5 let od poslední objednávky či poptávky subjektu osobních údajů.

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Subjekt údajů si může vyžádat vlastní zpracovávané osobní údaje elektronicky na e-mailové adrese petr.kostka@kostkastav.cz nebo písemně na adrese:

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

Právo požadovat opravu osobních údajů

Subjekt údajů může požadovat opravu svých osobních údajů elektronicky na e-mailové adrese petr.kostka@kostkastav.cz nebo písemně na adrese:

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

Právo požadovat výmaz osobních údajů

Výmaz osobních údajů je proveden nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení žádosti, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové adrese petr.kostka@kostkastav.cz

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu petr.kostka@kostkastav.cz nebo písemně na adrese:

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu petr.kostka@kostkastav.cz nebo písemně na adrese:

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

Právo na přenositelnost osobních údajů

Toto právo lze uplatnit žádostí zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu petr.kostka@kostkastav.cz a osobní údaje subjektu údajů jsou předávány ve formátu CSV.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů m právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou následně odstraněny ze systému do 7 pracovní dní, nebo po uplynutí všech zákonných lhůt pro jejich uchování plynoucí z přechozích obchodních vztahů. Právo lze uplatnit elektronicky na e-mailové adrese petr.kostka@kostkastav.cz nebo písemně na adrese:

KOSTKA stav s.r.o.
Ve Štědrém 198
273 62 Družec

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů viz https://www.uoou.cz/

Povinnost poskytnutí osobních údajů a následky plynoucí z neposkytnutí

Zpracování osobních údajů vyplývá z výše uvedeného požadavku a podléhá udělení souhlasu subjektem údajů. V případě neposkytnutí příslušných údajů není možné subjektu údajů vypracovat nabídku na služby či produkty.

Automatizované rozhodování a profilování osobních údajů

Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů.

Jiné účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních údajů.

Cookies

Na našich stránkách se nacházejí doplňky, které mohou využívat cookies., Tyto doplňky jsou zde proto, aby vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Samozřejmě máte možnost sběr cookies odmítnout úpravou nastavení svého prohlížeče. Po zákazu cookies se ovšem může stát, že nebudete moci plně využívat všechny vlastnosti našeho webu.